THE ราคาพลังงาน DIARIES

The ราคาพลังงาน Diaries

The ราคาพลังงาน Diaries

Blog Article

รัฐจะได้ค่าภาคหลวงในอัตราส่วนที่มากกว่าเดิม

ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น

การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ กฟผ. สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้ กฟผ. สามารถเข้าใจว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลโดย

         “กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ราคาพลังงาน กระทรวงพลังงานจะยังคงติดตามสถานการณ์ พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาด้านราคา เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” รมว.พน. กล่าว

          แม้ว่าวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตพลังงานไปได้ด้วยดีอีกครั้ง

ภาพรวมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซฯ

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ

การดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“เศรษฐา” ประกาศประชุม ครม.นัดแรกลดราคาพลังงานทันที หารือ "สุพัฒนพงษ"’ ส่งต่อแนวทางดูแลราคาน้ำมัน “พลังงาน” เตรียมทางเลือกลดราคาดีเซล พร้อมเสนอแนวทางลดค่าเอฟที ยืดจ่ายหนี้ให้ กฟผ.

วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน

การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน

Report this page